iSMART

Slutbrugerlicensaftale (EULA)

Følgende vilkår og betingelser gælder for din brug af iSMART-appen (“Appen”) og funktionerne for modtageren, som er indbygget i dit køretøj (“Modtageren”), som interagerer eller styres af appen (samlet “Tjenesterne”) leveret af SAIC Motor Europe BV, et aktieselskab, som er behørigt organiseret og eksisterer i overensstemmelse med lovene i Nederlandene, med registreret kontor i Oval Tower, 15. etage, De Entree 159, 1101 HE Amsterdam, Nederlandene (“SAIC”). Ved at acceptere denne slutbrugerlicensaftale accepterer du følgenaude licensvilkår:

 1. TJENESTE: SAIC stiller Tjenesterne til rådighed for dig til aktivering af bestemte funktioner af dit SAIC-køretøj, f.eks. fjernstyring af køretøjets funktioner, forbedrede navigationstjenester, stemmestyring af dit AV-&-navigation-system og adgang til tredjemandstjenester (“Tredjemandstjenesterne”). For at bruge Tjenesterne, herunder Tredjemandstjenesterne, skal du oprette en forbindelse mellem Appen og Modtageren.
 2. REPRÆSENTATION: I tilfælde af, at du handler på vegne af din arbejdsgiver eller enhver (anden) tredjemand (den “Repræsenterede part”), indgås denne slutbrugerlicensaftale mellem den relevante Repræsenterede part og SAIC. Desuden indvilliger du i, at den Repræsenterede part er ansvarlig for din overholdelse af denne slutbrugerlicensaftale og at SAIC kan håndhæve denne slutbrugerlicensaftale også direkte over for dig.
 3. TILDELING AF LICENS: Tjenesterne leveres til dig på et tilbagekaldeligt, ikke-overførbart, ikke-eksklusivt og gratist grundlag. Du må kun bruge Tjenesterne til eget brug og/eller brug af den Repræsenterede part (hvor dette finder anvendelse), især til installation af Appen på din slutenhed eller bruge Appen udelukkende i kombination med Modtageren. Hvis der stilles nogen software til rådighed som del af Tjenesterne, må du kun bruge den binære form af en sådan software og har ingen ret til at modtage kildekoden. Hvis opgraderinger, opdateringer eller tillæg til Tjenesterne hentes eller gøres tilgængelige for dig, er sådanne opgraderinger, opdateringer eller tillæg underlagt denne slutbrugerlicensaftale, med mindre andre vilkår følger med disse opgraderinger, opdateringer eller tillæg – i så tilfælde gælder disse vilkår. Alle andre rettigheder, der ikke gives specifikt i dette afsnit er forbeholdt SAIC.
 4. SIKKERHED: Tjenesterne er udelukkende beregnet til tilvejebringelse af oplysninger og tjenester relateret til dit køretøj og er ikke beregnet til at blive brugt som sikkerhedsrelateret værktøj og kan ikke advare dig om alle farer og risici vedrørende brugen af køretøjer. Derfor er det fortsat dit ansvar at behandle dit køretøj på en omhyggelig og sikker måde (ved at tage godt vare på det). Det er dit ansvar ikke at bruge Tjenesterne på en måde, som distraherer dig fra at køre sikkert.
 5. OPDATERINGER OG ÆNDRINGER TIL TJENESTERNE OG DISSE VILKÅR: SAIC forbeholder sig retten til, med eller uden varsel, at bringe Tjenesterne til ophør og at opdatere, ændre, opgradere og supplere dem. SAIC har ret til at ændre denne slutbrugerlicens, under forudsætning af, at disse ændringer er rimelige for dig. SAIC vil informere dig om disse ændringer i god tid, før de træder i kraft, med en notifikation via mail og/eller notifikation via Tjenesten. Hvis du ikke gør indsigelse mod disse ændringer skriftligt (f.eks. via mail) inden for en måned fra modtagelse af notifikationen, og fortsætter brugen af Tjenesten, indvilliger du i ændringerne. SAIC vil specifikt informere dig om denne konsekvens i notifikationen.
 6. BEGRÆNSNINGER: Udlejning, lån, offentlig præsentation, fremføring eller udsendelse eller enhver anden form for distribution af Tjenesterne er dig forbudt. Du vil ikke, og du vil ikke tillade nogen anden person at, kopiere eller ændre Tjenesterne eller nogen del deraf eller foretage omvendt udvikling, dekompilere eller demontere Tjenesterne, medmindre det er tvingende nødvendigt for at installere Appen på din slutenhed eller indhente oplysninger, der er nødvendige til etablering af interoperabilitet med et uafhængigt skabt computerprogram. Du må ikke bruge Tjenesterne i forbindelse med nogen ulovlig, bedragerisk, uærlig, uetisk aktivitet eller adfærd og/eller bruge Tjenesterne til at gemme eller transmittere ondsindet kode, forstyrre integriteten eller ydelsen af Tjenesterne eller forsøge at få uautoriseret adgang til Tjenesterne og/eller nogen systemer eller netværk der er forbundet med dem. Du skal holde dine loginoplysninger utilgængelige for andre, undtagen over for dine repræsentanter, som bruger Tjenesterne på vegne af dig som Repræsenteret part.
 7. EJERSKAB: Alle intellektuelle ejendomsrettigheder relateret til Tjenesterne ejes af SAIC og/eller dens leverandører.
 8. BEGRÆNSES GARANTI: Du anerkender, at Tjenesterne ikke er blevet udviklet for at opfylde dine individuelle krav, og at det derfor er dit ansvar at sikre dig, at Tjenesternes muligheder og funktioner opfylder dine krav. SAIC leverer Tjenesterne “som de er” og garanterer derfor ikke og kan ikke garantere, at Tjenesterne fungerer uden afbrydelser og fejlfrit. Du bør især være opmærksom på, at der kan opstå fejlberegninger, når softwaren og systemet bruges, som f.eks. kan forårsages af lokale miljøbetingelser og/eller ufuldstændige data. SAIC garanterer ikke, at Tjenesterne er i stand til at arbejde sammen med nogen som helst andre systemer, enheder eller produkter (f.eks. software eller hardware).
 9. ANSVARSBEGRÆNSNING: SAIC’s samlede erstatningsansvar skal til enhver tid være begrænset til et beløb på USD 110.000 pr. hændelse. I det omfang denne begrænsning ikke opretholdes, skal SAIC’s samlede erstatningskrav begrænses til det beløb, som dens forsikringsselskaber faktisk udbetaler for de forvoldte skader. I det omfang denne begrænsning ikke opretholdes, skal SAIC være erstatningsansvarlig i overensstemmelse med lovbestemmelserne. I tilfælde af attribuerbare brud på forpligtelser eller pligt – uafhængigt af det juridiske grundlag – skal SAIC i så tilfælde være erstatningsansvarlig for intention og forsætlig hensynsløshed. I alle andre tilfælde, og underlagt en mindre streng standard for erstatningskrav i henhold til lovbestemmelser, skal SAIC da kun være erstatningsansvarlig: (i) for tab på grund af skader på liv, legeme eller helbred og (ii) for tab, som opstår som følge af brud på en væsentlig kontraktforpligtelse (en forpligtelse hvis opfyldelse er en forudsætning for at kontrakten opfyldes, og som du regelmæssig stoler på og skal kunne stole på); i dette tilfælde skal erstatningsansvaret dog begrænses til kompensation for den sandsynlige, typisk forekommende skade. Ovennævnte ansvarsbegrænsninger finder også anvendelse i tilfælde af brud gennem personer, hvis fejl SAIC er ansvarlig for i overensstemmelse med lovbestemmelser. Ansvarsbegrænsningerne finder ikke anvendelse, hvis garantier er taget for givet. Produktansvar forbliver upåvirket. Erstatningsansvar for fejl, der allerede fandtes på tidspunktet for slutbrugerlicensens indgåelse, er undtaget. Hvis du, eller den Repræsenterede part, ikke er en forbruger, forældes alle krav efter et år.
 10. VILKÅR FOR APP-BUTIK: Hvis du får adgang eller downloader Appen fra en tredjemandsapp-butik, har tredjemandsudbyderen af en sådan app-butik muligvis yderlige vilkår, som du indvilliger i. Intet i denne slutbrugerlicensaftale skal fortolkes som om det begrænser sådanne ekstra vilkår, især Vilkårene og betingelserne for Apple Media Services og vilkårene for brug af Google Play. I overensstemmelse med Afsnit 10 i Apples Instruktioner for minimumsvilkår for udviklers slutbrugerlicensaftale, skal Apple og Apples datterselskaber have retten – men ikke pligt – til, med en kontrakt til fordel for tredjemænd til denne slutbrugerlicensaftale, som en tredjemandsbegunstiget, at håndhæve bestemmelse i denne slutbrugerlicensaftale over for dig.
 11. TREDJEMANDSTJENESTER: SAIC er ikke ansvarlig for indholdet af nogen Tredjemandstjenester, især nogen som helst links omfattet af Tredjemandstjenester, eller nogen som helst ændringer eller opdateringer til Tredjemandstjenester, som leveres af Tjenesten eller på anden vis. SAIC stiller disse links og adgang til Tredjemandstjenester udelukkende til rådighed for dig som en bekvemmelighed, og inkludering af noget som helst link eller nogen som helst adgang skal ikke forstås som godkendelse af SAIC af nogen Tredjemandstjenesters tredjemænd. Enhver brug gennem dig af sådanne Tredjemandstjenester og måden du bruger sådanne Tredjemandstjenester på, er på dit eget ansvar og din egen risiko. Du garanterer, at du bruger sådanne Tredjemandstjenester i overensstemmelse med alle tredjemandsvilkår og -betingelser, der finder anvendelse.
 12. VARIGHED: Denne slutbrugerlicensaftale er indgået med ubegrænset varighed. Du kan opsige denne slutbrugerlicensaftale ved at slette din brugerkonto. SAIC forbeholder sig retten til at bringe Tjenesten til ophør eller opsige denne slutbrugerlicensaftale med 3-måneders varsel. Uden at det berører nogen som helst andre rettigheder, kan SAIC straks opsige denne slutbrugerlicensaftale, hvis du ikke overholder dens vilkår og betingelser. Enhver ret til at opsige slutbrugerlicensaftalen på grund af begrundet mistanke skal forblive upåvirket. Bestemmelser i denne slutbrugerlicensaftale, som er beregnet til at vedvare efter en opsigelse, er fortsat gældende efter opsigelse af denne slutbrugerlicensaftale.
 13. SALG AF KØRETØJET: Hvis du sælger køretøjet, er du forpligtet til at nulstille Modtageren og slette alle data, der er gemt deri, før du leverer køretøjet til den nye ejer.
 14. INGEN AFTALE TIL ULEMPE ELLER FORDEL FOR TREDJEMÆND: Slutbrugerlicensaftalen indgås mellem dig og SAIC og skaber ingen forpligtelser eller rettigheder for tredjemænd, især hvad angår garanti, erstatningsansvar, vedligeholdelse og service.
 15. ERKLÆRING OM FRAVÆR AF EKSPORTRESTRIKTIONER: Du garanterer og erklærer, at du ikke bor eller befinder dig i et land, som er underlagt en embargo af den amerikanske regering eller betegnes som “et terroriststøttende land” af den amerikanske regering, og at du ikke er på nogen af den amerikanske regerings lister over forbudte eller begrænsede parter.
 16. KLAUSUL OM VILKÅRENES UAFHÆNGIGHED: Hvis nogen del af denne slutbrugerlicensaftale anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal resten af slutbrugerlicensaftale alligevel være gældende.
 17. VALG AF LOV OG VÆRNETING: Nederlandsk lov (med undtagelse af FN’s internationale handelslov) finder anvendelse. Hvis du indgår denne slutbrugerlicensaftale med formål, som fortrinsvist ligger uden for din branche, virksomhed eller job (som forbruger), kan dette lovvalg dog ikke medføre, at du mister den beskyttelse, som de ufravigelige love i landet, som du bor, giver dig. Hvis du ikke er en forbruger, er det alene District Court of Amsterdam, Nederlandene, som har jurisdiktion til i første omgang at afgøre alle tvister, som måtte opstå i forbindelse med slutbrugerlicensaftalen mellem dig og SAIC.

 

Version: 10.2021

Ups! Dit tilbehør matcher ikke

Du har tilbehør i kurven, som ikke matcher den bil, som du skal til at bygge. Vælger du Byg din bil, fjernes tilbehør i kurven, som ikke matcher din bil.